Nigoshichi Shimouma

Nigoshichi performed in Shun-kin

Productions

  • Shun-kin ©Sarah Ainslie